Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-06-18 8.48

Hur kan vi under och efter Covid-19 förhindra fall och fallolyckor?

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland äldre.

Äldre par på promenad
Äldre par på promenad

I Senior alert registrerades 46 499 fall på 15 127 personer under 2019, vilket är 41 % av totalt registrerade personer 2019.  En fjärdedel av fallen inträffar nattetid.  Enligt registret är de vanligaste orsakerna bakomliggande sjukdomar och läkemedel samt desorientering och förvirring – faktorer som förstärks ytterligare under och efter en genomgången Covid 19-infektion.

En fallolycka inom vården ses som en vårdskada. Den som drabbas av en fallolycka drabbas också av mycket lidande, både fysiskt och känslomässigt. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR)  ”Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre” är en bedömning om att en person har förhöjd risk att falla, och därefter utreda vilka åtgärder som ska sättas in, bland de viktigaste åtgärderna när det gäller att förhindra fall och fallskador. Med tidig riskintervention menas att tidigt uppmärksamma individer med ökad fallrisk och tillsammans komma överens om åtgärder för att förebygga fall. Låt oss göra rätt åtgärder för att förebygga skada. Läs mer på http://plus.rjl.se/kunskapsbank

 

Källor: Vårdprevention och utfall 2019

www.folkhalsomyndigheten.se

www.kunskapsguiden.se

Uppdaterad: 2020-06-18
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion