Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2019-04-17 13.42

Reviderat Faktadokument UVI under graviditet

Faktadokumentet UVI under graviditet har reviderats.
Läs mer

2019-04-10 15.49

Reviderat Faktadokument Oro och ångest

Faktadokumentet Oro och ångest har uppdaterats, det gäller bensodiazepiners roll samt övriga läkemedelsval.
Läs mer

2019-04-10 13.18

Nytt Faktadokument Akut onkologi, ännu ej fastställt

Faktagruppen Onkologi och SVF har tagit fram ett nytt Faktadokument, Akut onkologi. Obs! Ännu ej fastställt.
Läs mer

2019-03-29 11.21

Reviderat Faktadokument Levnadsvanor

Faktasidan Levnadsvanor har fått en ny utformning och kompletterats med Faktadokument kring Riktade hälsosamtal och Integrerat samtal om levnadsvanor. Faktadokumentet Ohälsosamma matvanor har uppdaterats i enlighet med Socialstyrelsens nya riktlinjer.
Läs mer

2019-03-29 10.25

Reviderat Faktadokument Depression hos vuxna

Faktadokumentet Depression hos vuxna har reviderats. Det är främst inom behandlingsavsnittet som uppdatering skett.
Läs mer

2019-03-06 11.00

Nytt Faktadokument Tromboflebit - ännu ej fastställt

Faktagruppen Hematologi har utarbetat ett nytt Faktadokument, Tromboflebit.
Läs mer

2019-03-06 9.18

Faktadokument Osteoporos

Förtydligande har skett i Faktadokumentet Osteoporos under rubriken Vårdnivå och remiss.
Läs mer

2019-03-06 8.49

Faktadokument Vårdintygsbedömning - ny blankett

En ny blankett gäller vid utfärdande av vårdintyg fr.o.m. 2019-03-01. Enda skillnaden mot tidigare är förändrade anvisningar kring jävsförhållanden, sid.4. Nya blanketten finns upplänkad på Faktadokumentet Vårdintygsbedömning. Betonas vikten av att använda korrekt blankett för att vårdintyget ska vara giltigt.
Läs mer

2019-02-27 15.16

Nytt Faktadokument Fysioterapi för barn och ungdomar 0-18 år, ännu ej fastställt

Faktagruppen Barn och ungdomshälsa har utarbetat ett nytt Faktadokument, Fysioterapi för barn och ungdomar 0-18 år.
Läs mer

2019-02-27 14.23

Reviderat Faktadokument Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Faktadokument Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar har genomgått omarbetning. Riktlinjerna som avser Primärvården förblir oförändrade.
Läs mer

2019-01-11 11.49

Reviderat Faktadokument Vårdintygsbedömning

Faktadokumentet Vårdintygsbedömning har reviderats. De viktigaste förändringarna rör psykiatrins ansvar för ”egna patienter” under kontorstid samt förtydligande kring ärenden som initieras av polisen.
Läs mer

2019-01-02 13.23

Reviderat Faktadokument Typ 2-diabetes

Faktadokumentet Typ-2-diabetes har reviderats. Det gäller avsnittet kring läkemedelsbehandling som till vissa delar är omskrivet och innehåller angelägen, ny kunskap.
Läs mer

2018-12-19 14.18

Reviderat Faktadokument Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp har genomgått revidering. Nya riktlinjer gäller fr.o.m. 1 januari 2019 varvid gäller att: - all förekomst av blod, även icke synligt, i avföringen ska föranleda misstanke om kolorektal cancer - åldersgränsen för misstanke om kolorektal cancer flyttats från 40 till 50 år - ändrade avföringsvanor leder till SVF endast i kombination med blod i avföringen eller anemi (men är givetvis ändå ett observandum)
Läs mer

2018-12-19 14.06

Reviderat Faktadokument Onkogenetisk utredning

Faktadokumentet Onkogenetisk utredning har reviderats.
Läs mer

2018-12-05 14.16

Nytt Faktadokument Diabetes - nyinsjuknande

Faktagruppen barn- och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument, Diabetes - nyinsjuknande. Obs! ännu ej fastställt.
Läs mer

2018-11-23 10.05

Uppdaterat Faktadokument Hudtumörer

Faktadokumentet om Hudtumörer har förtydligats. Under Vårdnivå och remiss framgår nu tydligare när primärvården förväntas kunna excidera hudförändringar och när remittering bör ske till kirurg- eller öronmottagning.
Läs mer

2018-10-31 11.34

Reviderat Faktadokument Bakteriella hudinfektioner

Faktadokumentet Bakteriella hudinfektioner har reviderats med anledning av att Altargo inte längre finns tillgängligt. Ändringen gäller impetigo.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-04-17
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion